Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 19.02.2020

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante:

  • Specialist, Kategoria: IV-b, në profilin: Jurist. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Drejtoritë dhe zyrat vendore të ASHK Berat (1), Dibër (1), Kavajë (2), Gjirokastër (2), Kukës (1), Lezhë (2), Tepelenë (1), Pogradec (4), Sarandë (1), Shkodër (2), Vlorë (3), dhe Tiranë (8).

Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim: