VENDIM Nr.332 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË PËRGJITHSHME MBI RUAJTJEN DHE ADMINISTRIMIN E INFORMACIONIT HARTOGRAFIK TË PËRFTUAR NGA FOTOGRAFIMI AJROR, DIXHITAL, I TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe pikës 3 të nenit 4 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave,

 

VENDOSI:

 

 1. Institucionet shtetërore për ruajtjen, administrimin dhe shpërndarjen e informacionit hartografik kanë përgjegjësitë dhe zbatojnë detyrimet dhe rregullat e përcaktuara në këtë vendim.
 2. Produkti fotogrametrik (ortofoto dhe harta vektoriale) përbën bazën zyrtare të informacionit hartografik të territorit të Republikës së Shqipërisë dhe do të shërbejë për :
  1. funksionimin e sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme;
  2. funksionimin e sistemit kombëtar të adresave;
  3. funksionimin e sistemit të regjistrimit të popullsisë;

ç.   kryerjen e studimeve urbane në të gjithë territorin e vendit;

 1. zbatimin e projekteve të ndryshme me interes publik;

dh. zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr. 8402, dt. 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar.

 1. Kopjet origjinale të produktit fotogrametrik, i cili përcakton gjendjen ekzistuese për çdo pjesë të territorit, sipas datës kur është kryer fotografimi dhe sipas të dhënave teknike të parashikuara në kontratën e lidhur për këtë qëllim, të depozitohen pranë:
  1. Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale, për t’u përdorur për shërbimet përkatëse për këtë produkt dhe për përgatitjen e hartave në shkallët 1 : 500 deri në 1 : 5000, në funksion të procesit të legalizimit dhe urbanizimit.
  2. Arkivës shtetërore të Këshillit të Ministrave.
 2. ALUIZNI është autoriteti përgjegjës për shpërndarjen e produktit fotogrametrik, nga një kopje në formatin elektronik, brenda një muaji nga marrja në dorëzim e tij, në institucionet e mëposhtëme:
  1. Ministrinë e Brendshme;
  2. Ministrinë e Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacionit;
  3. Ministrinë e Drejtësisë;
  4. Ministrisë së Mbrojtjes;
  5. Ministrisë së Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës;
  6. Ministrisë së Financave;
  7. Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit;
  8. Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve;
  9. Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave;
  10. Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta;
  11. Ministrisë së Shëndetësisë;
  12. Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës;
  13. Ministrisë së Jashtme;
  14. Ministrisë së Integrimit;
  15. Institutit të Statistikës;
  16. Institutit Gjeografik Ushtarak;
  17. Arkivit Qendror Teknik;
 3. Ministria e Brendshme është autoriteti përgjegjës që me mbështetjen e Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, do të kryejë dublikimin, riprodhimin dhe legalizimin e kopjeve të pjesshme të produktit fotogrametrik, sipas njësive të veçanta të qeverisjes vendore dhe shpërndarjen e tij për secilën njësi, brenda dy muajve nga marrja në dorëzim nga ALUIZNI.
 4. Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit është autoriteti përgjegjës për dublikimin, riprodhimin dhe legalizimin e kopjeve të produktit fotogrametrik, në favor të subjekteve të interesuara, publike apo private. Brenda 45 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit paraqet, për miratim, planveprimin për plotësimin me burime, njerëzore dhe financiare, për ofrimin e këtyre shërbimeve.
 5. Ministri i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, brenda një muaji nga miratimi i planveprimit të përcaktuar në pikën 6, nxjerr udhëzimin përkatës për mënyrën dhe tarifën e dublikimit,të riprodhimit dhe legalizimit të pjesshëm për çdo njësi të produktit fotogrametrik, për subjektet e interesuara, publike apo private.
 6. Institucionet që sipas pikës 4, të këtij vendimi, do të përfitojnë kopje të produktit fotgrametrik, të nxjerrin brenda tre muajve, rregulloret përkatëse për ruajtjen dhe/ose përdorimin e këtij produkti.
 7. Agjencitë dhe institucionet, hartografike, gjeodezike e projektuese, shtetërore ose private, janë të detyruara, që, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, të hartojnë dhe miratojnë strategjitë për zbatimin, në sistemin e tyre, të produktit fotogrametrik, të përftuar nga fotografimi ajror, dixhital, i territorit të Republikës së Shqipërisë për korrigjimin e informacionit gjeografik, që disponojnë.
 8. Institucionet përgjegjëse për përpunimin e informacionit gjeografik të përftuar nga fotografimi ajror, dixhital, i territorit të Republikës së Shqipërisë, të kryejnë përpunimin, në përputhje me direktivën 2007/2/ të Parlamentit Europian dhe të Këshillit të Europës, për infrastrukturën e informacionit hapësinor.
 9. Prodhimi i informacionit gjeografik dhe i hartave topografike, në shkallë të mëdha, kryhet, duke përdorur si referencë gjeodezike të pozicionit global, “Projection Transverse Mercator Zonal (Tmz)” me λ = 20 dhe atë “Europian Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)”, në përputhje me rekomandimet e EUREF – EC. Institucionet përgjegjëse, ngarkohen për llogaritjen dhe publikimin zyrtar të koeficientëve të transformimit të sistemeve gjeodezike.
 10. Institucionet shtetërore, nuk mund të kryejnë procedura prokurimi, me fonde publike apo të donatorëve, për krijimin e produkteve hartografike të një standarti më të ulët se produkti fotogrametrik i përftuar nga fotografimi ajror, dixhital, i territorit të Republikës së Shqipërisë.
 11. Ngarkohet ministri i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”.

 

 

KRYEMINISTRI

SALI BERISHA