UDHËZIM Nr. 1451, datë 22.9.2016

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË HARTIMIT TË PROPOZIMIT, PËR KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË MBI PARCELËN NDËRTIMORE DHE MIRATIMIN E MASËS DHE VLERËS SË KOMPENSIMIT FINANCIAR