Vendim mbi miratimin e Kërkesës së Z. Ilirjn Papajovani për regjistrimin e Pasurisë Nr.7/388 ZK.8562 Korçë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 05.08.2020

Të nderuar qyetarë!

Bazuar në nenin 72 pika 2 e Ligjit Nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, pikës nr. 15 Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 745 datë 24.10.2012 “Për Proçedurat e Regjistrimit të pasurive të Paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumenta të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”, shpallim Vendimin Nr. 1 datë 02.07.2020 të ASHK- Drejtoria Vendore Korçë, mbi miratimin e Kërkesës të Z. Ilirjan Papajovani për regjistrimin e pasurisë me nr 7/388 ZK 8562 vol 21 Fq 75 Korçë.