Vendim mbi miratimin e Kërkesës së Z. Nikollaq Vangjel Jatagani për regjistrimin e Pasurisë Nr.2/18 ZK.8561 Korçë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 25.08.2020

Të nderuar qyetarë!

Bazuar në nenin 72 pika 2 e Ligjit Nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, pikës nr. 15 Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 745 datë 24.10.2012 “Për Proçedurat e Regjistrimit të pasurive të Paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumenta të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”, shpallim Vendimin Nr. 3 datë 16.07.2020 të ASHK- Drejtoria Vendore Korçë, mbi miratimin e Kërkesës të Z. Nikollaq Vangjel Jatagani për regjistrimin e pasurisë me nr 2/18 ZK 8561 Vol. 27 Fq 132 Korçë.