VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KAMËZ VORË

DREJTORIA ASHK KAMËZ VORË

Dt. 17.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KAMËZ VORË bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
 
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
 
 
  1. BLEDAR FAIK KISHTA, ZK 2066, NJESIA ADM KAMEZ, TIRANE,
  2. DRITAN FADIL LITA, ZK 2884, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
  3. HAMDI RAMADAN DERVISHI, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
  4. XHELADIN SHEMSHI ALCANI, SHAQIR SHAMSHIR ALCANI, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
  5. SOKOL, MIRASH, PLLUM, NDUE NDERVATAJ, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
  6. FLUTURA SALI HYSA, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
  7. KRISTO SHEMSEDIN LIKA, ZK 1514, NJESIA ADM BERXULLE, TIRANE,
  8. HAJREDIN ISEMT GJICI, ZK 2066, NJESIA ADM KAMEZ, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ARJON BISTRI