VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – TIRANA VERI

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 16.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK TIRANA VERI bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
  1. LULZIME VAIP KANANAJ, ZK 8320, NJESIA ADM 11, TIRANE
  2. REFAT NJAZI SHKRELI, ZK 8310, NJESIA ADM 11, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ELION SEMANAJ