VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – TIRANA VERI

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 16.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK TIRANA VERI bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
  1. GJERGJ ZEF MARKGJOKA, ZK 8110, NJESIA ADM 4, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ELION SEMANAJ