VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Tiranë Rurale 2

DREJTORIA ASHK TIRANË RURALE 1

Dt. 17.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK TIRANË RURALE 2 bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
 1. SETKIE RIZA LELA, ALIDA QAMIL LELA, DRITAN QAMIL LELA, ILIR QAMIL LELA, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 2. GURIJE SABRI DINOSHI, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 3. BESNIK HAXHI GJOKA, ZK 2344, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 4. MUHARREM REXHEP HYSA, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 5. REFIK ALI HYSA, ZK 2953, NJESIA ADM VAQARR, TIRANE,
 6. HAMEZ KAMBER SEFOLLI, KAMBER KAMBER SEFOLLI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 7. NILA IZET AZUNI, ZK 2962, NJESIA ADM NDROQI, TIRANE,
 8. DASHAMIR SHABAN DEDJA, ZK 2776, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 9. HAMEZ KAMBER SEFOLLI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 10. MUHARRE ALI HOXHA, ZK 3714, NJESIA ADM NDROQ, TIRANE,
 11. BEQIR YMER SULAJ, ZK 2105, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 12. BUJAR MUHARREM CEKA, ZK 2953, NJESIA ADM PEZE -HELMES -NDROQ, TIRANE,
 13. HYSEN MAHMUT LAMI, ZK 2625, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 14. ALBAN FEKO HOXHAJ, BENART FEKO HOXHAJ, ZK 3866, NJESIA ADM NJ. 6, TIRANE,
 15. ASTRIT SHEFQET DERVISHI, ZK 2105, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 16. SPARTAK KSENOFON KOSTA, ZK 3784, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ARTUR COBANI