VENDIM Nr. 376, datë 6.6.2012

PËR PROCEDURËN E LËSHIMIT TË DOKUMENTEVE NGA ZYRAT E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME DHE NGA QENDRA E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE TË INTEGRUARA