VENDIM Nr. 397 PËR MIRATIMIN E PLANVEPRIMIT PËR LEGALIZIMIN, URBANIZIMIN DHE INTEGRIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e planveprimit për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje, sipas matricës, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohen të gjitha ministritë, prefektët dhe institucionet qendrore për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha