VENDIM Nr. 488, DATE 22.07.2014 “PER PERCAKTIMIN E ÇMIMIT FAVORIZUES TE SHITJES SE PARCELES NDERTIMORE PER NDERTIMET PA LEJE NE FUNKSION BANIMI DHE TE PERZIER, TE SUBJEKTEVE QE PERFITOJNE FALJE TE PAGESES, SI DHE TE MENYRES E AFATEVE TE PAGESES”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 7, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje “, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Keshilli i Minjistrave vendosi.

 

Vendim nr.488 dt.22.07.2014 PER PERCAKTIMIN E ÇMIMIT FAVORIZUES TE SHITJES SE PARCELES NDERTIMORE PER NDERTIMET PA LEJE ME FUNKSION BANIM DHE TE PERZIER, SUBJEKTE QE PERFITOJNE FALJE TE PAGESES, SI DHE TE MEN