VENDIM Nr. 496, datë 1.8.2012

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE TË USHTRIMIT TË SË DREJTËS SË AKSESIT PËR PERSONAT JURIDIKË/FIZIKË, VENDAS APO TË HUAJ, NË SISTEMIN ELEKTRONIK TË PASURIVE TË PALUAJTSHME