VENDIM Nr. 589, DATE 10.09.2014 “PER PERCAKTIMIN E PROCEDURAVE TE EVIDENTIMIT FIZIK, NE TERREN, TE NDERTIMEVE PA LEJE/SHTESAVE NE NDERTIME ME LEJE, TE ORGANEVE DHE DOKUMENTACIONIT PER PROPOZIMIN DHE MIRATIMIN E ZONAVE INFORMALE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve  10  e  45/1,  pika  1,  të  ligjit  nr.  9482  datë 3.4.2006,  “Për  legalizimin,  urbanizimin  dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave vendosi.

 

Nr. 589, datë 10.9.2014PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË EVIDENTIMIT FAKTIK, NË TERREN, TË NDËRTIMEVE PA LEJESHTESAVE NË NDËRTIME ME LEJE, TË ORGANEVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR PROPOZIMIN DHE MIRATIMIN E ZONAVE