VENDIM Nr. 752, datë 2.11.2012

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DHE TË KRITEREVE PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE TË BORDIT DREJTUES TË ZYRËS SË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, SI DHE TË MASËS SË SHPËRBLIMIT TË TYRE