VENDIM Nr. 827, datë 30.9.2020

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË PRONËSISË, TË OBJEKTEVE PA TITULL PRONËSIE, TROJEVE TË TYRE FUNKSIONALE DHE TË OBORREVE NË PËRDORIM