Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TEPELENE

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ZONAT E STIMULUARA

AFISHIM PUBLIK

Date 27.07.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tepelene bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


KUJTIM METE HAMETI, ZK 3452, SINANAJ, TEPELENE

SKENDER MUHARREM VARFI, ZK 1565, DUKAJ, TEPELENE

HANKO KOCI KORIDHA, ZK 3057, PROGANAT, TEPELENE

NESHMEDIN MUHO KORDHA, ZK 3057, PROGANAT, TEPELENE

OSMEN MUHO KORDHA, ZK 3057, PROGANAT, TEPELENE

SKENDER GANI MUCOBEGA, ZK 2062, KAMCISHT, TEPELENE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: