BORDI

VENDIM Nr. 752, datë 2.11.2012
Për përcaktimin e proçedurës dhe të kritereve për caktimin e anëtarëve të bordit drejtues të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme ,si dhe të masës së shpërblimit të tyre