Programi i Transparences

Programi i Transparences

Programi i Transparencës

Hyrje

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi ASHK

        

GENTJAN MAHMUTAJ

Email: informacion@ashk.gov.al
Nr. i Gjelbër: 0800 88 11
Adresa: “Rr. Dora D’Istria Nr 2 Tiranë”
Orari:   E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30
E premte: 08:00 – 14:00

            

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të ASHK

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Shërbimet që ofrohen nga ASHK

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të ASHK

 • Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara (sipas viteve)
 • Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset (sipas viteve)
 • Donacione, sponsorizime (sipas viteve)
 • Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara*

Lista e Shërbimeve* që ofron ASHK, përfshirë (tarifat, formular aplikimi, afati kohor, procedurë ankimimi, standardet për cilësinë e shërbimit):

 

Informacion mbi procedurat dhe mekanizmat per te dhene mendim lidhur me projekaktet apo propozimi per miratimin e tyre projektakteve  

 • Aktet nënligjore në zbatim të ligjit nr.111/2018” Për Kadstren” dhe Ligjin nr.20/2020 “ Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, hartohen nga ASHK  sipas programit analitik  të projektakteve për vitin përkatës, të miratuar me vendim nga Këshilli i Ministrave. 
 • ASHK gjatë  hartimit të këtyre projektakteve bazohet në ligjin material përkatës të fushës së veprimtarisë së saj (ligji nr.111/2018 ”Për Kadastrën” apo nr.20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë) që autorizojnë nxjerrjen e aktit nenligjor,  Rregulloren  e Këshillit të Ministrave miratuar me Vendimin nr.584, datë 28.08.2003 “Per miratimin e rregullores se Keshillit te Ministrave”, te ndryshuar dhe Udhëzimin nr.6,  datë 29.04.2022  “Për përcaktimin e metodologjisë së unifikuar për hartimin e akteve normative”, te ligjit nr.9000, date 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit te Ministrave”, si dhe kuadrin ligjor material dhe procedurial ekzistues(Kushtetuta, Kodet, ligje, etj), të cilët gjejnë aplikim në fushën e zbatimit  të projekaktit përkatës që do të miratohet. 

Paraprakisht, këto projektakte i nënshtrohen konsultimit të brendshëm ndërsektorial në ASHK, dhe pastaj përcillen për shqyrtim në Këshill të Ministrave, e me tej për mendim në insitucionet shtetërore/ministri kompetente, fusha e të cilave preket nga zbatimi i këtij akti. 

 • Edhe projektaktet e institucioneve te tjera qe percillen per mendim ne ASHK, i nenshtrohen konsultimit te brendshem ndersektorial në referim të legjislacionit në fuqi dhe pas miratimit te qendrimit ligjor nga titullari, i percillet zyrtarisht institucionit përkatës argumentuar me baze ligjore dhe referim ligjor konkret. 

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga ASHK

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga ASHK

 • Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)
 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për ASHK që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigje)

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga ASHK*
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
 • Procedura e ankimimit*