KODI I ETIKËS

KODI ETIK I AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS