KODET E APLIKIMIT

Sherbimet dhe Tarifat e reja ASHK V2

LISTA E SHERBIMEVE TE OFRUARA NGA AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES


Nr.


Lloji i shërbimit


Tarifa (Lekë)


Kodi i Sherbimit


Afatet Ligjore (dite pune)

Aplikimi, ose jo, i kamatëvonesës (10% e tarifës/ditë vonesë, por jo më shumë se 300 000 lekë)

1

Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me

vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ.

5000

ASHK_R2

7

PO

2

Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga

përmbaruesi gjyqësor.

5000

ASHK_R4

5

PO

3

Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës, që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale.

5000

ASHK_R5

8

PO

4

Regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të fituar me

parashkrim fitues.

5000

ASHK_R3

5

PO

5

Regjistrimi i kontratës së shitjes

3500

ASHK_KP1

2

PO

6

Regjistrimi i kontratës së dhurimit

3500

ASHK_KP2

2

PO

7

Regjistrim i kontratës së shkëmbimit

3500

ASHK_KP4

7

PO

8

Regjistrimi i heqjes dorë nga pronësia

3500

ASHK_KP3

2

PO

9

Regjistrim i aktit të trashëgimisë

1000

ASHK_KP5

7

PO

10

Regjistrim i pjestimit të pasurisë së paluajtshme me

vendim gjykate/ apo marrëveshje noteriale.

1000

ASHK_R15

12

PO

11

Regjistrimi i titujve "në përdorim"

3500

ASHK_B2

5

PO

12

Regjistrim i uzufruktit

3500

ASHK_B15

5

PO

13

Regjistrim i kontratës së qerasë/nënqerasë

3500

ASHK_B1

3

PO

14

Regjistrim i kontratës së qerasë për pasuritë bujqësore,

me afat mbi nëntë vjet

3500

ASHK_B16

3

PO

15

Regjistrim i kontratës së enfiteozës

3500

ASHK_B17

4

PO

16

Regjistrim /ndryshim/ shuarje Servituti

1000

ASHK_B6

4

PO

17

Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlere deri në 1.000.000 lekë

7500

ASHK_B10

2

PO

17/1

Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlere 1 000.000 - 10 000 000

lekë

15000

ASHK_B11

2

PO

17/2

Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlere mbi 10 000 000 lekë

25000

ASHK_B12

2

PO

18

Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, deri në 1.000.000 lekë

7500

ASHK_B18

2

PO

18/1

Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, nga 1 000.000 - 10 000 000 lekë

15000

ASHK_B19

2

PO

18/2

Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor

të formës së prerë, mbi 1.000.000 lekë

25000

ASHK_B20

2

PO

19

Regjistrim i kontratave të tjera të hipotekës

1000

ASHK_B13

2

PO

20

Regjistrimi i cedimit (kalimit ) të hipotekës

1000

ASHK_B21

2

PO

21

Regjistrim i hipotekës ligjore

1000

ASHK_B14

2

JO

22

Regjistrim i barrës hipotekore në favor të administratës

tatimore, ose doganore

1000

ASHK_B22

2

JO

23

Fshirje e hipotekës (kontraktore, gjyqësore, apo ligjore)

1000

ASHK_B23

2

JO

24

Regjistrimi i lejes së ndërtimit

2000

ASHK_R9

10

PO

24/1

Regjistrimi i lejes së zhvillimit

2000

ASHK_R16

10

PO

25

Regjistrimi i përkohshëm i karabinasë

6500

ASHK_R10

15

PO

26

Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja.

6500

ASHK_R11

15

PO

27

Regjistrimi i Aktit të Bashkëpronësisë për objektet në

bashkëpronësi të detyrueshme

5000

ASHK_R7

10

PO

28

Regjistrim i kontratës së shitjes, shkëmbimit, ose dhurimit, me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme

1000

ASHK_B7

3

PO

29

Regjistrim i bashkimit, ose ndarjes të pasurisë së

paluajtshme

1000

ASHK_R6

15

JO

30

Pasqyrim i bashkëpronësisë bashkëshortore në

regjistrimet e mëparshme

1000

ASHK_P1

3

JO

31

Regjistrimi i sekuestros mbi pasurinë

1000

ASHK_B24

2

JO

32

Regjistrimi i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me

kufijtë e pasurive të paluajtshme

2500

ASHK_R12

15

PO

33

Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së

sigurimit të padisë

1000

ASHK_B3

2

PO

34

Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të

regjistrimit

1000

ASHK_B5

2

PO

35

Regjistrim i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me

subjekte të treta

3500

ASHK_R1

8

PO

36

Regjistrim i kërkesë padisë

1000

ASHK_B4

2

JO

37

Regjistrim i të drejtës së parablerjes

1000

ASHK_B8

3

JO

38

Regjistrimi i rentës jetore

1000

ASHK_B25

4

JO

39

Regjistrim i legut

1000

ASHK_B26

4

JO

40

Regjistrim i prokurës

1000

ASHK_B9

2

JO

41

Regjistrim i pemëve dhe pasurive natyrore

1000

ASHK_R17

4

JO

42

Saktësim i kufijve të pasurisë tokë

2500

ASHK_R13

15

JO

43

Saktësim i kufijve të pasurisë ndërtesë

2500

ASHK_R14

15

JO

44

Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim

e azhurnim nga ASHK

5000

ASHK_RF2

21

JO

45

Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim

e azhurnim nga ASHK

10000

ASHK_RF1

21

JO

46

Rilevim/Verifikim në terren i pasurisë

5000

ASHK_B28

2

JO

47

Hartim i planit të rilevimit

5000

ASHK_B29

3

JO

48

Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekore në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas

përfundimit të regjistrimit fillestar.

1000

ASHK_RF3

21

JO

49

Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale

1000

ASHK_I4

2

JO

50

Lëshim kopje të planshetës të hartës kadastrale

5000

lekë/planshe të

ASHK_I9

3

JO

51

Lëshim kopje kartele të pasurisë

1000

ASHK_I5

2

JO

52

Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)

300leke/drej tori ; 3000 lekë / për të gjithë territorin

ASHK_I6

1

JO

53

Lëshim certifikate pronësie

1500

ASHK_L1

5

JO

54

Lëshim vërtetim pronësie

1500

ASHK_L2

5

JO

55

Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur apo është

dëmtuar certifikata e marrë.

1000

ASHK_L3

5

JO

56

Korrigjim gabimesh në kartelë

1000

ASHK_K1

8

JO

57

Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale

1000

ASHK_K2

10

JO

58

Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së

paluajtshme

1000

ASHK_K3

8

JO

59

Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme / faqe

200 lek/faqe

ASHK_I1

3

JO

60

Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme

700

ASHK_I2

3

JO

61

Pozicionim i veprës infrastrukturore

2000

ASHK_P2

21

JO

62

Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të

dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme

600

ASHK_I7

1

JO

63

Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe personat

juridikë (privatë dhe publikë)

2000

ASHK_I3

3

JO

64

Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të

paluajtshme.

1000

ASHK_I8

2

JO

65

Regjistrim i pezullimit te ekzekutimit të vendimit

gjyqësor të formës së prerë

1000

ASHK_B27

2

PO