KODET E APLIKIMIT

Sherbimet dhe Tarifat e reja ASHK


ANEKSI 1

LISTA E SHERBIMEVE TE OFRUARA NGA AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES


Nr.


Lloji i shërbimit


Tarifa (Lekë)


Kodi i Sherbimit


Afatet Ligjore (dite pune)


Aplikimi, ose jo, i kamatëvones ës (10% e tarifës/ditë vonesë, por jo më shumë se 300 000 lekë)

1

Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të

gjykatës, apo të një akti administrativ.


5000


ASHK_R2


7


PO

2

Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor.


5000


ASHK_R4


5


PO


3

Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt

tjetër i së drejtës, që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale.


5000


ASHK_R5


8


PO

4

Regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues.


5000


ASHK_R3


5


PO

5

Regjistrimi i kontratës së shitjes

3500

ASHK_KP1

2

PO

6

Regjistrimi i kontratës së dhurimit

3500

ASHK_KP2

2

PO

7

Regjistrim i kontratës së shkëmbimit

3500

ASHK_KP4

7

PO

8

Regjistrimi i heqjes dorë nga pronësia

3500

ASHK_KP3

2

PO

9

Regjistrim i aktit të trashëgimisë

1000

ASHK_KP5

7

PO

10

Regjistrim i pjestimit të pasurisë së paluajtshme me vendim gjykate/

apo marrëveshje noteriale.


1000


ASHK_R15


12


PO

11

Regjistrimi i titujve "në përdorim"

3500

ASHK_B2

5

PO

12

Regjistrim i uzufruktit

3500

ASHK_B15

5

PO

13

Regjistrim i kontratës së qerasë/nënqerasë

3500

ASHK_B1

3

PO

14

Regjistrim i kontratës së qerasë për pasuritë bujqësore, me afat mbi

nëntë vjet


3500


ASHK_B16


3


PO


15

Regjistrim i kontratës së enfiteozës

3500

ASHK_B17

4

PO

16

Regjistrim /ndryshim/ shuarje Servituti

1000

ASHK_B6

4

PO


17

Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me

vlere deri në 1.000.000 lekë


7500


ASHK_B10


2


PO


17/1

Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me

vlere 1 000.000 - 10 000 000 lekë


15000


ASHK_B11


2


PO


17/2

Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me

vlere mbi 10 000 000 lekë


25000


ASHK_B12


2


PO


18

Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë,

deri në 1.000.000 lekë


7500


ASHK_B18


2


PO


18/1

Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë,

nga 1 000.000 - 10 000 000 lekë


15000


ASHK_B19


2


PO


18/2

Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë,

mbi 1.000.000 lekë


25000


ASHK_B20


2


PO

19

Regjistrim i kontratave të tjera të hipotekës

1000

ASHK_B13

2

PO

20

Regjistrimi i cedimit (kalimit ) të hipotekës

1000

ASHK_B21

2

PO

21

Regjistrim i hipotekës ligjore

1000

ASHK_B14

2

JO

22

Regjistrim i barrës hipotekore në favor të administratës tatimore, ose

doganore


1000


ASHK_B22


2


JO

23

Fshirje e hipotekës (kontraktore, gjyqësore, apo ligjore)

1000

ASHK_B23

2

JO

24

Regjistrimi i lejes së ndërtimit

2000

ASHK_R9

10

PO

24/1

Regjistrimi i lejes së zhvillimit

2000

ASHK_R16

10

PO

25

Regjistrimi i përkohshëm i karabinasë

6500

ASHK_R10

15

PO

26

Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja.

6500

ASHK_R11

15

PO

27

Regjistrimi i Aktit të Bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi

të detyrueshme


5000


ASHK_R7


10


PO


28

Regjistrim i kontratës së shitjes, shkëmbimit, ose dhurimit, me

rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme


1000


ASHK_B7


3


PO

29

Regjistrim i bashkimit, ose ndarjes të pasurisë së paluajtshme

1000

ASHK_R6

15

JO

30

Pasqyrim i bashkëpronësisë bashkëshortore në regjistrimet e

mëparshme


1000


ASHK_P1


3


JO

31

Regjistrimi i sekuestros mbi pasurinë

1000

ASHK_B24

2

JO

32

Regjistrimi i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive

të paluajtshme


2500


ASHK_R12


15


PO

33

Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të

padisë


1000


ASHK_B3


2


PO

34

Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit


1000


ASHK_B5


2


PO

35

Regjistrim i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës

dhe pronarëve të truallit apo me subjekte të treta


3500


ASHK_R1


8


PO

36

Regjistrim i kërkesë padisë

1000

ASHK_B4

2

JO

37

Regjistrim i të drejtës së parablerjes

1000

ASHK_B8

3

JO

38

Regjistrimi i rentës jetore

1000

ASHK_B25

4

JO

39

Regjistrim i legut

1000

ASHK_B26

4

JO

40

Regjistrim i prokurës

1000

ASHK_B9

2

JO

41

Regjistrim i pemëve dhe pasurive natyrore

1000

ASHK_R17

4

JO

42

Saktësim i kufijve të pasurisë tokë

2500

ASHK_R13

15

JO

43

Saktësim i kufijve të pasurisë ndërtesë

2500

ASHK_R14

15

JO

44

Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim

nga ASHK


5000


ASHK_RF2


21


JO

45

Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhurnim

nga ASHK


10000


ASHK_RF1


21


JO

46

Rilevim/Verifikim në terren i pasurisë

5000

ASHK_B28

2

JO

47

Hartim i planit të rilevimit

5000

ASHK_B29

3

JO


48

Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekore në sistemin e

regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar.


1000


ASHK_RF3


21


JO

49

Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale

1000

ASHK_I4

2

JO50


Lëshim kopje të planshetës të hartës kadastrale

5000

lekë/planshe


ASHK_I9


3


JO

51

Lëshim kopje kartele të pasurisë

1000

ASHK_I5

2

JO


52


Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)


300leke/drej tori ; 3000 lekë / për të gjithë territorin


ASHK_I6


1


JO

53

Lëshim certifikate pronësie

1500

ASHK_L1

5

JO

54

Lëshim vërtetim pronësie

1500

ASHK_L2

5

JO

55

Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar

certifikata e marrë.


1000


ASHK_L3


5


JO

56

Korrigjim gabimesh në kartelë

1000

ASHK_K1

8

JO

57

Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale

1000

ASHK_K2

10

JO

58

Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme

1000

ASHK_K3

8

JO

59

Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat

bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme / faqe


200 lek/faqe


ASHK_I1


3


JO

60

Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme

700

ASHK_I2

3

JO

61

Pozicionim i veprës infrastrukturore

2000

ASHK_P2

21

JO

62

Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të

tjera të pasurisë së paluajtshme


600


ASHK_I7


1


JO

63

Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe personat juridikë

(privatë dhe publikë)


2000


ASHK_I3


3


JO

64

Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme.


1000


ASHK_I8


2


JO

65

Regjistrim i pezullimit te ekzekutimit të vendimit gjyqësor të

formës së prerë


1000


ASHK_B27


2


PO