PYETJE TË SHPESHTA(FAQ)

Po, qëllimi i këtij ligji është pikërisht zgjidhja përfundimtare e problematikave që kanë mbizotëruar gjatë këtyre 3 dekadave në lidhje me çështjen e pronës pasi nëpërmjet tij do të trajtohet jo vetëm regjistrimi i AMTP-ve por edhe regjistrimi: i ndërtimeve pa leje, i objekteve pa titull pronësie të ngritur para 10.8.1991, i oborreve në përdorim të objekteve me titull pronësie përpara 10.8.1991; si dhe i territoreve të cilësuara si “zona të stimuluara me përparësi zhvillimin e turizmit”; do t’i jepet zgjidhje mbivendosjeve të krijuara nga parregullsitë, apo gabimet materiale. Gjithashtu, ky ligj do të mundësojë inventarizimin e përditësimin e pronave të paluajtshme të qeverisjes qendrore dhe vendore, si dhe transferimin e tyre; Të gjitha këto procese do të kryhen me procedura të thjeshtuara e mbi mbi të gjitha nga një agjenci e vetme, Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK).
Jo, ligji ka eliminuar çdo hallkë të panevojshme që do të thotë procedura të shpejta dhe dokumentacion të thjeshtuar, duke lehtësuar kështu barrën burokratike që rëndon mbi subjektet e interesuara.
Po, nëse ky titull pronësie i plotëson kushtet e parashikuara në ligj për regjistrim. Në varësi të titullit të pronësisë që dispononi, ASHK verifikon plotësimin e kushteve specifike të parashikuara në këtë ligj. P.sh në rastin e kalimin në pronësi të një objekti të ndërtuar përpara 10.8.1991, verifikohen përkatësisht plotësimi i njëkohshëm i këtyre kushteve: për objektin, i cili nuk ka dokument të fitimit të pronësisë; nuk është objekt në pronësi shtetërore; Nuk është ndërtim pa leje; Ndërtimi është i përfunduar, përfshirë këtu edhe ato ndërtime të cilat kanë dëmtime, shembje të pjesshme apo u ka rënë mbulesa, për shkak të vjetërsisë; Të ketë funksion banimi. Në rastin e kalimit në pronësi të oborrit në përdorim duhet të plotësohen njëkohësisht këto kushte: Poseduesi nuk ka titull pronësie për sipërfaqen e tokës, por ka titull të regjistruar apo të regjistrueshëm sipas legjislacionit në fuqi, për ndërtimin që është ngritur mbi të; Ndërtimi i ngritur në këtë sipërfaqe toke është ndërtuar përpara datës 10.08.1991, pavarësisht kohës kur është fituar pronësia mbi të, si dhe ka funksion banimi.
Tokat bujqësore të përfituara me AMTP (akti i marrjes së tokës në pronësi/përdorim); oborret në përdorim, pra sipërfaqja e tokës në përdorim të banesës së ngritur para datës 10.8.1991; trualli në funksion të ndërtimit pa leje; ndërtimet me funksion banimi, të ngritura nga persona fizikë përpara datës 10.8.1991 me truallin funksional të tyre; territoret e cilësuara si “zona të stimuluara me përparësi zhvillimin e turizmit”, në dispozicion të personave të stimuluar; trojet e paprivatizuara të ndërtesave të shitura nga ndërmarrjet shtetërore përpara hyrjes në fuqi të ligjit nr. 7512, datë 10.8.1991; trojet e paprivatizuara, mbi të cilat janë ngritur ndërtesa, në bazë të lejeve të ndërtimit të lëshuara nga organet e qeverisjes vendore, pas datës 10.8.1991; si dhe trojet e objekteve apo ndërtesave ish-pronë e ish-kooperativave bujqësore, shitja e të cilave është realizuar nga ish-kooperativat bujqësore apo organet e qeverisjes vendore.
Ligji nr.20/2020, parashikon qartë se, nuk regjistrohet AMTP … nëse toka për të cilën është lëshuar kjo AMTP-ja ka qënë “truall”, “vepër e infrastrukturës publike”, “rërë bregdetare”, “plazh” ose “sipërfaqe ujore” në kohën e lëshimit të aktit. Në rast se, zëri kadastral që i referoheni nuk përfshihet në rastet përjashtimore të cituara më sipër, ju nuk keni pengesa për ta regjistruar nëse është dhënë me AMTP.