PUBLIKIME

Nuk ka postime
Nuk ka postime
  Dt. 21.05.2021

  Drejtoria vendore e ASHK TIRANA RURALE 1 bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise Në Republikën e Shqipërisë ” dhe VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Për përcaktimin e rregullave në zbatim të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa leje” Drejtoria Vendore ASHK-së ka bër te mundur përfundimin e proçedurave të legalizimit për subjektet e mëposhtëm

  Lexo më shumë…
  Dt. 22.05.2021

  Drejtoria vendore e ASHK TIRANA RURALE 1 bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise Në Republikën e Shqipërisë ” dhe VKM nr.1040 date 25.11.2020 ”Për përcaktimin e rregullave në zbatim të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa leje” Drejtoria Vendore ASHK-së ka bër te mundur përfndimin e proçedurave të legalizimit për subjektet e mëposhtëm.

  Lexo më shumë…
Nuk ka postime
Nuk ka postime
Nuk ka postime
Nuk ka postime
  Dt. 21.05.2021

  Drejtoria vendore e ASHK Krujë bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise Në Republikën e Shqipërisë ” dhe VKM nr.1040 date 25.11.2020 ”Për përcaktimin e rregullave në zbatim të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa leje” Drejtoria Vendore ASHK-së ka bër te mundur përfndimin e proçedurave të legalizimit për subjektet e mëposhtëm.

  Lexo më shumë…
Nuk ka postime
Nuk ka postime
Nuk ka postime
  Dt. 21.05.2021

  Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise Në Republikën e Shqipërisë ” dhe VKM nr.1040 date 25.11.2020 ”Për përcaktimin e rregullave në zbatim të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa leje” Drejtoria Vendore ASHK-së ka bër te mundur përfndimin e proçedurave të legalizimit për subjektet e mëposhtëm.

  Lexo më shumë…
Nuk ka postime
  Dt. 21.05.2021

  Drejtoria vendore e ASHK Korçë bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise Në Republikën e Shqipërisë ” dhe VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Për përcaktimin e rregullave në zbatim të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa leje” Drejtoria Vendore ASHK-së ka bër te mundur përfndimin e proçedurave të legalizimit për subjektet e mëposhtëm.

  Lexo më shumë…
Nuk ka postime
Nuk ka postime
Nuk ka postime
  Dt. 21.05.2021

  Drejtoria vendore e ASHK Tepelenë bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise Në Republikën e Shqipërisë ” dhe VKM nr.1040 date 25.11.2020 ”Për përcaktimin e rregullave në zbatim të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa leje” Drejtoria Vendore ASHK-së ka bër te mundur përfndimin e proçedurave të legalizimit për subjektet e mëposhtëm.

  Lexo më shumë…
  Datë 10.06.2021

  Drejtoria vendore e ASHK Vlorë publikon listën e subjekteve përfituese të ndërtimeve të legalizuara
  Lexo më shumë…
Nuk ka postime
Nuk ka postime