REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

FORMULARI I REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE SIPAS PROGRAMIT TË TANSPARENCÊS

Nr. Rendo r 1

Data e kërkes ës2

Objekti i kërkesës3

Data e përgjigj es4

Përgjigje5

Mënyra e përfundimit të kërkesës6

Tarifa7

1.

28.04.2

021

Kërkesë për informacion në lidhje me vlerën monetare të grumbulluar ndërvite, nga procesi i rivlerësimit të apartamenteve që u privatizuan nga qytetarët shqiptarë, me ligjin nr. 7652,

datë 23.12.1992

“Për privatizimin e banesave shtetërore”.

10.05.202

1

ASHK nuk disponon informacion në lidhje me vlerën monetare të grumbulluar

ndër vite, nga procesi i rivlerësimit të apartamenteve që u privatizuan nga qytetarët shqiptarë, me ligjin nr. 7652, datë 23.12.1992 “Për

privatizimin e banesave shtetërore”. Nxjerrja e një informacioni të tillë është teknikisht e pamundur.

Në mbështetje të ligjit nr. 90/2019, “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”, Udhëzimit Nr. 2727,

datë 04.02.2019 “Për procedurat e zbatimit të ligjit Nr. 90/2019, “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme” dhe të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për

tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës luan vetëm rolin e agjentit tatimor, i cili mbledh të ardhurat për llogari të buxhetit të shtetit.

Sikurse parashikohet dhe në nenin 18 të Udhëzimit Nr. 2727,

datë 04.02.2019, vlera e tatimit mbi të

E plotë

Nuk ka


ardhurat nga rivlerësimi i pasurive të paluajtshme (3%), që paguhet nga individi, kalohet nga çdo drejtori vendore e ASHK-së, në llogarinë e rivlerësimit të pasurive të paluajtshme në buxhetin e shtetit, në drejtoritë tatimore përkatëse.

Nga ky proces, ASHK përfiton vetëm tarifën e shërbimit për rivlerësimin e pasurisë. Të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me qëllimin dhe destinacionin e taksave dhe tatimeve, përcaktohen në legjislacionin e buxhetit të shtetit të vitit buxhetor dhe janë të publikuara në strategjinë për menaxhimin e financave publike të Ministrisë së Ekonomisë dhe

Financave.2.

19.05.2

021

Kërkesë për informacion në lidhje me lejet e legalizimit të dhëna gjatë periudhës 1

dhjetor- 1 maj

2021.

25.05.202

1

Në përgjigje të kërkesës suaj për informacion në lidhje me lejt e legalizimit të dhëna gjatë periudhës 1

dhjetor- 1 maj 2021, ju bëjmë me dije se : Gjatë vitit 2019 janφ legalizuar në total

12.018 ndërtime pa leje. Gjatë vitit 2020 janë legalizuar në total 20.991 ndërtime pa leje . Gjatë periudhës Janar-30 Prill 2021 janë legalizuar 9.090

ndërtime pa leje.

E plotë

Nuk ka

3.

01.06.2

021

Kërkesë për informacion/ko pje të dokumentacion it që zyra vendore e

22.06.202

1

Në përgjigje të shkresave tuaja nëpërmjet të cilave kërkoniinformacion/ko pje të dokumentacionit që zyra vendore e

ASHK Përmet ka

E plotë

Nuk kaASHK Përmet ka admnistruar në kuadër të trajtimit së tokës bujqësore si dhe aplikimin e masave administrative kundrejt punojësve të agjencisë


admnistruar në kuadër të trajtimit së tokës bujqësore si dhe aplikimin e masave administrative kundrejt punojësve të agjencisë, ju bëjmë me dije si më poshtë, vijon ;


Të gjitha subjektet e interesuara, duke

përfshirë këtu institucionet publike dhe ato

private,kërkesën për informacion pranë drejtorive vendore të ASHK, e paraqesin në rrugë digjitale on-line, e cila është parashikuar shprehimisht në pikën 6 të VKM-së Nr.389, datë 13.05.2020 “Për miratimin e listës dhe të tarifave të shërbimeve kadastrale” në zbatim të nenit 63 të Ligjit 111/2018“Për

Kadastrën”. Gjithashtu në nenin 9 dhe pikën 3 të nenit 45 të Kodit të Proçedurës Admnistrative, si dhe Ligjit Nr.9887 datë 10.03.2008“Për

mbrojtjen e të dhënave personale”,i ndryshuar, sanksionohet mbrojtja dhe ruajtja e konfidencialitetit nga organi publik si një detyrim ligjor, për pasojë dhënia e dokumentacionit mund të kryhet vetëm ndaj subjekteve që janë pronar ose që provojnë se kanë interes të ligjshëm mbi pasurinë. Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk mohon ose pengon dhënien e informacionit kundrejt subjekteve kërkuese qofshin ato publike apo private për sa kohë plotësojnë kushtet e parshikuara ne ligj.


Në vijim ju sjellim në vëmendje se, aplikimi imasave administrative dhe disiplinore kryhet nëpërmjet një procesi të rregullt ligjor, e për më tepër shoqëria juaj tregtare nuk ka tagrin për të rekomaduar ndaj institucioneve publike aplikimin e këtyre masave. Nisur nga ankesa juaj Agjencia Shtetërore e Kadastrës, jugaranton angazhimin e saj maksimal për zbatimin me përpikmëri të Ligjit Nr.111/2018

“Kadastrën” dhe akteve ligjore e nënligjore në fuqi.4.

07.06.2

021

Kërkesë për memorandum bashkëpunim

14.07.202

1

Në përgjigje të kërkesës tuaj për memorandum bashkëpunimi, ju bëjmë me dije se: Agjencia Shtetërore e Kadastrës, ushtron

veprimtarinë dhe kompetencat e saj administrative, në bazë dhe për zbatim të Ligjit 111/2018“Për

kadastrën”,Ligjit 20/2020“Përpërfundim in e proceseve kalimtare të pronësisë në R.SH” dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore në fuqi. ASHK-ja në zbatim të ligjit nr.111/2018 dhe ligjit 20/2020, ka si funksion kryesor regjistrimin e titujve të pronësisë për pasuritë e paluajtshme, përfundimin e proceseve kalimtare administrativo-ligjore, të regjistrimit të titujve të pronësisë për pasuritë e paluajtshme në pronësi shtetërore dhe private në R.SH, si dhe të inventarizimit,

transferimit, trajtimit

E plotë

Nuk ka

dhe regjistrimit përfundimtar të tyre.

Në pikën 1, të nenit 68, të ligjit 111/018, përcaktohet se: “ASHK-ja,

bashkërendon veprimtarinë me Avokaturën e Shtetit, Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), Arkivin e Shtetit, Arkivin Qendror Teknik të Ndërtimit, organet e

vetëqeverisjes vendore dhe çdo institucion apo strukturë tjetër, veprimtaria e të cilit lidhet me çështjet e pronësisë.” Gjithashtu, në pikën 6, të nenit 28, të ligjit 111/2018, parashikohet se:

“ASHK-ja siguron akses të drejtpërdrejtë në kadastrën digjitale për organet që ushtrojnë ndjekjen penale dhe agjencitë ligjzbatuese…”.

Nga sa parashtrohet në kërkesën tuaj, sqarojmë se lufta kundër korrupsionit, ruajtja e sigurisë kombëtare, sigurinë kibernetike, mbrojtjen e interesave të shtetit etj., janë detyra që legjislacioni shqiptar, ia njeh dhe ia ngarkon organeve që ushtrojnë ndjekjen penale dhe agjencive ligjzbatuese dhe jo ASHK-së, apo një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar sikurse është MSI-j.


Në lidhje me kërkesën për bashkëpunim mbi sigurimin e pronës, sqarojmë se

veprimtaria kadastrale ushtrohet në

transparencë dhe në bashkëpunim tëngushtë me personat fizikë dhe juridikë, palë apo subjekte të interesuara, në çështjet që kanë të bëjnë me pasuritë e

paluajtshme(neni 5, ligji 111/2018).


Sa më sipër, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, ju garanton angazhimin e saj maksimal për zbatimin me përpikmëri të Ligjit Nr.111/2018

“Kadastrën”, Ligjit

20/2020 “Për

përfundimin e

proceseve…” dhe akteve ligjore e nënligjore në fuqi.5.

28.07.2

021

Në përgjigje të kërkesës suaj administruar në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së, me anë të së cilës kërkoni informacion po ju informojmë sipas pyetjeve

tuaja, si më poshtë :

02.08.202

1

Pyetja 1.


Dixhitalizimi i Hartave Kadastrale ka nisur me krijimin e sistemit të regjistrimit të pasurive sipas Ligjit 7843, dt. 13.07.1994 “Për

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.

Pyetja 2


Dixhitalizimi i Hartave Kadastrale është kryer në kuadër të Proçesit të Regjistrimi fillestar. Ky proçes gjatë viteve është kryer nga:

Struktura të caktuara të ngriturapër këtë qëllim Njësia e menaxhimit të projektit (NMP),e cila ka operuar gjatë periudhës 1994 – 2006, e ngritur me Vendim të KëshillittëMinistrave.( VKM 299 dt.

04.07.1994 “Për

realizimine projektit të SRPP dhe sigurimin e

E plotë

Nuk ka

mjedisevetëregjistrimit

, si dhe VKM 159 dt.21.03.2006“Për

mbylljen e NMP përSRPPdhetransferim in e funksioneve të saj ZQRPP”).


Projekti i Përmirësim / Përditësimit dhe Regjistrimit Fillestar - Strukturëe Agjencisë Shtetërore, të Kadastrës(dhe më parë e ish Zyrës së Regjistrimt të Pasurive të Paluajtshme), engritur në vitin 2016 me Vendim tëBordit Drejtues të ZRPP (sotKëshilli Drejtues i ASHK).Ky Projekt vazhdon të jetë funksional.

Operatorë (kompani) të kontraktuaranga vetë institucioni nëkuadër të projekteve tëndryshme, apo të kontraktuar nga subjekte të treta në kuadër tëmarrëveshjeve/ kontratave ndërmjet këtyresubjekteve dhe institucionit:Datech shpkARD

Blom Info A/S (Niras) JV Tracasa & Inypsa CSI piemonte

Geo consulting sh.p.k , etj.

GeoPoint – AL sh.p.k Lorenco & Co sh.p.k XYZ sh.p.k

Land & Co sh.p.k

Pyetja 3.


Aktualisht dixhitalizimi i Hartave Kadadastrale vijon të kryhet në kuadër të procesit të Regjistrimit

Fillestar, si dhe tëprocesit të Përmirësim / Përditësimit të pasurive të paluajtshme. Këto procese kryhen për Zona Kadastrale të caktuara (pra nuk kryhet për të gjithë territorin e vendit njëkohësisht).

Pyetja 5.


Drejtoria e

Përgjithshme nuk mund të gjenerojë të dhënat e kërkuara nga ju, në lidhje me numrin e proçeseve gjyqësore me objekt “ndërhyrje në sistem dhe lëshimin e dokumentave administrative nga kadastra”.Kyinformaci on nuk disponohet në sistemin tonë të çështjeve gjyqësore, pasi ASHK-ja mbledh dhe gjeneron të dhëna të përgjithshme dhe jo sipas specifikës së çështjes.

Pyetja 6.


Nga 3057 Zona Kadastrale në total në Republikën e Shqipërisë, në 2748 prej tyre ka përfunduar procesi i dixhitalizimit të Hartave Kadastrale. Megjithatë edhe për këto zona vijohet me procesin e Përmirësim / Përditësimit të informacionit të tyre, që ka për qëllim plotësimin e tyre, si dhe sjelljen e tyre në standardet aktuale

Në lidhje me pyetjet 4 dhe 7 ju informojmë se nuk mund të japim

informacion pasi nukdisponohet nga ASHK, për të bërë të mundur dërgimin e një informacioni sa më të saktë subjekti duhet të specifikojë më qartë kërkesat duke saktësuar dhe zona të caktuara kadastrale.

Për cdo infomacion më të detajuar mund të aplikohet pranë Drejtorive Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në përputhje me Vkm nr.389/2020.6.

01.09.2

021

Kërkesë për informacion në lidhje me të gjithë individët që kanë realizuar rivlerësimin e

pasurisë së paluajtshme për vitet 2020-2021

06.10.202

1

Në përgjigje të kërkesës suaj

ju bëjmë me dije se : Për periudhën Shkurt- Dhjetot 2020, kanë aplikuar për

rivlerësimin e pasurisë gjithsej 34284 individë. Për periudhën Janar- Shtator, kanë aplikuar për rivlerësimin e pasurisë gjithsej 23758 individë.

E plotë

Nuk ka