REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 28.04.2021 Kërkesë për informacion në
lidhje me vlerën monetare të grumbulluar ndërvite, nga procesi i rivlerësimit të apartamenteve që u privatizuan nga qytetarët shqiptarë, me ligjin nr. 7652, datë 23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore”.
10.05.2021 ASHK nuk disponon informacion në lidhje me vlerën monetare të grumbulluar
ndër vite, nga procesi i rivlerësimit të apartamenteve që u privatizuan nga qytetarët shqiptarë, me ligjin nr. 7652, datë 23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore”.
Nxjerrja e një informacioni të tillë është teknikisht e pamundur.
Në mbështetje të ligjit nr. 90/2019, “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”,
Udhëzimit Nr. 2727, datë 04.02.2019 “Për procedurat e zbatimit të ligjit Nr. 90/2019, “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme” dhe të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës luan vetëm rolin e agjentit tatimor, i cili mbledh të ardhurat për llogari të buxhetit të shtetit.
Sikurse parashikohet dhe në nenin 18 të Udhëzimit Nr. 2727, datë 04.02.2019, vlera e tatimit mbi të ardhurat nga rivlerësimi i pasurive të paluajtshme (3%), që paguhet nga individi, kalohet nga çdo drejtori vendore e ASHK-së, në llogarinë e rivlerësimit të pasurive të paluajtshme në buxhetin e shtetit, në drejtoritë tatimore përkatëse.
Nga ky proces, ASHK përfiton vetëm tarifën e shërbimit për rivlerësimin e pasurisë.
Të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me qëllimin dhe destinacionin e taksave dhe tatimeve, përcaktohen në legjislacionin e buxhetit të shtetit të vitit buxhetor dhe janë të publikuara në strategjinë për menaxhimin e financave publike të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave.
E plotë Nuk ka
2 19.05.2021 Kërkesë për informacion në
lidhje me lejt e legalizimit të dhëna gjatë periudhës 1 dhjetor- 1 maj 2021.
25.05.2021 Në përgjigje të kërkesës suaj për informacion në
lidhje me lejt e legalizimit të dhëna gjatë periudhës 1 dhjetor- 1 maj 2021, ju bëjmë me dije se : Gjatë vitit 2019 janë legalizuar në total 12.018 ndërtime pa leje. Gjatë vitit 2020 janë legalizuar në total 20.991 ndërtime pa leje . Gjatë periudhës Janar-30 Prill 2021 janë legalizuar 9.090 ndërtime pa leje
E plotë Nuk ka