Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA VERI

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANË VERI

AFISHIM PUBLIK

Datë 19.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tiranë Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


HILMI CEL FREGJAJ, ZK 8110, NJESIA ADM 4, TIRANE

LORENC ANGJELIN KURTI, ZK 8380, NJESIA ADM 10, TIRANE

NEVZAT ZENEL PRESPA, ZK 8320, NJESIA ADM 11, TIRANE

XHEAT ADEM HUTA, ZK 8360, NJESIA ADM 8, TIRANE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: