Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 15.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


TRADAFILE SULEJMAN CELA, ZK 1517, LIBRAZHD, LIBRAZHD

KUJTIM SELIM PEPA, ZK 2446, LIBRAZHD, LIBRAZHD

NERTAN NEBI XHYRA, ZK 8523, ELBASAN, ELBASAN

HURMA SELMAN DERVISHI, ZK 1842 ,GRAMSH, GRAMSH

MESUT QAZIM CEKREZI, ZK 8526, ELBASAN, ELBASAN

ASTRIT QAZIM CEKREZI, ZK 8526, ELBASAN, ELBASAN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: