Vendime për ndërtimet pa leje – TIRANA – RURALE 1

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK TIRANA-RURALE 1

AFISHIM PUBLIK

Date 08.11.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tirana-Rurale 1 bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise Në Republikën e Shqipërisë ” dhe VKM nr.1040 date 25.11.2020 ”Për përcaktimin e rregullave në zbatim të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa leje” Drejtoria Vendore ASHK-së ka bër te mundur përfndimin e proçedurave të legalizimit për subjektet e mëposhtëm.


Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion listen e subjekteve perfitues


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: