Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 02.08.2022


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPËRISË, ZK 1402, ÇIDHËN , DIBËR

KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPËRISË, ZK 1876, GRYKË NOKË, DIBËR

BENARD BASHKIM VOKA, ZK 2300, KUBEN, DIBËR

PETRIT MUSTAFA TOÇI, ZK 8612, MINATORI, BULQIZË

AJET HYSEN OSMANI, ZK 3694, VAJKAL, BULQIZË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: