Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANE JUG

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANE JUG

AFISHIM PUBLIK

Date 31.05.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tirane Jug bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


SOKOL NOVRUZ MURATAJ, ZK 8160, NJESIA ADM 2, TIRANE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: