Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA VERI

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANË VERI

AFISHIM PUBLIK

Datë 13.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tiranë Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


HAMDI ISMAIL LLAKA, LAURENC RAUF LLAKA, ZK 8250, NJESIA ADMIN NR. 7, TIRANE

GAZMEN QAZIM SOI, ZK 8370, NJESIA ADMIN NR.8, TIRANE

XHEVAT IBRAHIM HIDRI, ZK 8340, NJESIA ADMIN NR.8, TIRANE

LUAN RASIM PIRDENI, ZK 8140, NJESIA ADMIN NR.3, TIRANE

RAMAZAN HASAN BEKA, ZK 8320, NJESIA ADM NR.11, TIRANE

AVNI RAMAZAN LIKA, MEHDI RAMAZAN LIKA, ZK 8360, NJESIA ADM 8, TIRANE

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: