Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TEPELENË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TEPELENË

AFISHIM PUBLIK

Datë 03.03.2022


Drejtoria vendore e ASHK Tepelenë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


SULO LAZE HALILI, ZK 1130, BEÇISHT ,TEPELENË

NURO RUSHAN HALILI, ZK 1130, BEÇISHT, TEPELENË

KALO SHYQYRI HOXHA, ZK 1130, BEÇISHT, TEPELENË

ARJAN LAZE HOXHA, ZK 1130, BEÇISHT, TEPELENË

FESTIM ARSHI HOXHA, ZK 1130, BEÇISHT, TEPELENË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: