VKM 

VKM nr. 752, date 2.11.2012 (I ndryshuar me VKM nr. 36, dt. 16.1.2013 dhe me VKM nr. 1016, dt. 27.11.2013) për përcaktimin e procedurës dhe të kritereve për caktimin e anëtarëve të bordit drejtues të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme, si dhe të masës së shpërblimit të tyre

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: