VKM 

VKM nr. 994, date 9.12.2015 (Ndryshuar me VKM nr.320, datë 27.04.2016) për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: