VKM 

VKM nr.488, datë 22.07.2014 ”Për përcaktimin e çmimit favorizues të shitjes së parcelës ndertimore për ndërtimet pa leje me funksion banimi dhe të përzier, të subjekteve që përfitojnë falje të pagesës, si dhe të mënyrës e afateve te pagesës”, i ndryshuar me VKM nr.725, datë 02.11.2014, VKM nr.1099, datë 28.12.2015 dhe VKM nr.368, datë 26.04.2017.

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: