VKM 

VKM nr.465, datë 22.06.2016 “ Për përcaktimin e procedurave dhe rregullave për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të objekteve informale”, i ndryshuar

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: