VKM 

VKM nr.332, datë 12.03.2008 ”Për përcaktimin e rregullave të përgjithshme për ruajtjen dhe administrimin e informacionit hartografik, të përfituar nga fotografimi ajror, digjital i territorit të RSH”, i ndryshuar me VKM nr.688, datë 29.07.2015

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: