VKM 

VKM nr.1180, datë 24.12.2020 ” Për përcaktimin e procedurave të veçanta të legalizimit në favor të poseduesve të objekteve me shkelje të lejes së ndërtimit, si dhe rregullat për përfundimin e procedurës nga subjektet dhe/ose shoqëritë ndërtuese apo investuese

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: