𝐒𝐇𝐏𝐀𝐋𝐋𝐉𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑 𝐏𝐄̈𝐑 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐓 𝐕𝐀𝐊𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐄̈ 𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍𝐂𝐈𝐒𝐄̈ 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐓𝐄̈𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄̈𝐒

DREJTORIA E PËRGJITHSHMEPËR SHPALLJEN E KONKURIMIT TË
HAPUR

PËR VENDET VAKANTE PRANË
AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS


Datë 20.09.2021


Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, si dhe në vijim të nevojës për mbulimin e pozicioneve, Drejtor, në disa nga Drejtoritë Vendore të ASHK-së, shpall konkurimin për pozicionet vakante, si më poshtë:


 1. Drejtor, Kategoria: III-a. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”, në profilet: Inxhinieri, gjeodezi; drejtësisë, ekonomisë ose administrimit publik, në Drejtoritë Vendore të ASHK-së: Vlorë

 • • Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

  1. Për pozicionet “Drejtor” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Master Shkencor “, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 3 (tre) vite përvojë pune në profesion në organet e administratës shtetërore.
   (Diplomat, të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë Institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi);
  2. Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi dhe të mos kenë, masë disiplinore në fuqi (për shkelje të rënda në kryerjen e detyrës).
  3. Të ketë aftësi të mira analitike si dhe përgjegjshmëri të lartë;
  4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe prezantimi;
  5. Të ketë aftësi të punës në grup;
  6. Të ketë aftësi për të respektuar afatet;
  7. Të ketë njohuri të programeve kompjuterike;
  8. Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.
  9. Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin, si më poshtë:

 1. Kërkesë/letër interesi, për pozicionin për të cilin është i interesuar kandidati.
 2. Jetëshkrim (CV)
 3. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor kur kërkohet Diploma Master Shkencor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit;
 4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Çertifikatë familjare
 7. Vërtetim të gjendjes shëndetësore,
 8. Vërtetim nga prokuroria (që nuk është aktualisht në proces në proces hetimi),
 9. Vërtetim nga gjykata (që nuk është në proces gjyqësor penal).
 10. Vërtetim të gjendjes gjyqësore/ Formular i vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore
 11. Referenca (vleresime) të punëdhënësve të mëparshëm
 12. Adresën e saktë te vendbanimit, email dhe kontakt telefonik.
 13. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

– Dokumentacioni i përcaktuar në pikat “g”, “h”, “i” dhe “j” duhet të jetë lëshuar jo më parë se 3 muaj nga momenti i aplikimit.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-t ose në adresën elektronike të ASHK-t punesime@ashk.gov.al

Çdo aplikant i cili, brenda afatit të përcaktuar, nuk dërgon të gjithe dokumentacionin e kërkuar, apo paraqet dokumentacion jashtë afatit të vlefshmërisë humbet automatikisht, të drejtën e vijimit të fazave të konkurimit.

Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 30.10.2021.

• Shpallja e rezultateve për fazën e verifikimit paraprak të kandidaturave.

Në datën 30.09.2021, njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore do të njoftojë kandidatët individualisht, (nëpërmjet adresës së e-mail), si dhe nëpërmjet publikimit në ambientet e Drejtorisë Vendore përkatëse, të informacioneve në lidhje me listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret, fazat e testimit, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kriteret do të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: