Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VENDORE FIER

AFISHIM PUBLIK


Datë 21.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK FIER Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


LEONIDHA KOCI BITA, ZK 8534, AFRIM I RI, FIER

PAVLINA LLAMBI CAPO, ZK 8533, 15 TETORI, FIER

KASEM SYRJA MECAJ, ZK 2274, KRESHPAN, FIER

PANDELI GAQI STEFA, ZK 8531, SHEQ I VOGEL, FIER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: