Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Date 23.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


ZYLFI AHMET PALUSHI, LUMTIRUIE EMIN PALUSHI, ZK 2315, KUKES, KUKES

ELMI MUS MACI, XHEVANE ADEM MACI, ZK 2950, PEROLLAJ, HAS

ZENEL MUS MACI, SHEFQET MUS MACI, ZK 2950, PEROLLAJ, HAS

NEZUDIN NEHAT OLLOMANI, MURADIJE EMIN OLLOMANI, ZK 1248, BORJE, KUKES

AHMET ARIF ARIFAJ, SHKURTE SADRI ARIFAJ, ZK 2431, KUKES, LETAJ

ISMAIL VEHAP DOMI, ELISABETA SEJDI DOMI, ZK 3425, KUKES, SHTIQEN

ALBAN XHAFER SULAJ, ZK 1333, KUKES, BUSHTRIC

BAFTJAR REXHEP JATA, MANUSHAQE RASIM JATA, ZK 1333, KUKES, BUSHTRIC

SHKELZEN MEHMET DOLLAPAJ, ZK 3703, TROPOJE, VALBONE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: