Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA VERI

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANË VERI

AFISHIM PUBLIK

Datë 04.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tiranë Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


LULZIM MEHMET BOKA, ZK 8340, NJESIA ADM 8, TIRANE

DASHAMIR HAZIZ SHEHU, BAJANA HAZIZ KURTI, VIOLETA HAZIZ BEGEJA, ZK 8140, NJESIA ADM 3, TIRANE

SAMI SAID METAJ, ZK 8110, NJESIA ADM 4, TIRANE

VLADIMIR MUSTA DAUTI, ZK 8110, TIRANE, TIRANE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: