Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK


Datë 29.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


THANAS IRAKLI GJUMA, ALEKSANDRA SOTIR GJUMA, ZK 1952, HIMARE, VLORE

MIHAL IRAKLI GJUMA, ZK 1952, HIMARE, VLORE

MELPO NIKO GJEZO (KUTULLA), ZK 1952, HIMARE, VLORE

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: