Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.05.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


EQEREM RIZA NRILLI, ZK 1397, HELMAS-ÇETE, KAVAJË

MIT'HAT RAMADAN ELMAZI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

XHAFERR MUHAMET ZHELEGU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

MUSTAFA ABDYL ÇELHAKA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

KUDRETE HAKI ALIA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: