Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 05.11.2021


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


DRITAN LIMAN SULA, ZK 8524, ELBASAN,ELBASAN

ENGJELLUSH MEHMET ISUFI,EDUART MEHMET MYZYRI, ZK 8522, ELBASAN, ELBASAN

ARJAN KIÇO MEÇI, ZK 8521, ELBASAN, ELBASAN

KOSTA DHIMITER MIRAQIS, ZK 1842 ,GRAMSH ,GRAMSH

PANAJOT ZENEL LIKRAMA, ZK 1262, FUNAR, ELBASAN

NIQI ILIA KRISTO, ZK 8525, ELBASAN, ELBASAN

ENVER ALI IDRIZI, ZK 3827, VRESHTAS, ELBASAN

KUJTIM QAZIM MUÇA, ZK 2654, MENGEL, ELBASAN

NATASHA KOZMA BEBI, ZK 8522, ELBASAN , ELBASAN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: