Vendime për rregjistrimin e pasurive që nuk kanë siperfaqe të paracaktuar – KORÇË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KORÇË

AFISHIM PUBLIK

Datë 09.11.2021


Në bazë të aplikimit Drejtoria Vendore ASHK Korçë pasi shqyrtoi gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor, në mbështetje të nenit 30 dhe 72 pika 2, të Ligjit nr 111/2018 “Për Kadastrën”, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës se Shqipërisë”, i ndryshuar dhe VKM 781, datë 07.10.2020 “Për përcaktimin e procedurave të hollësishme të regjistrimit të titujve të pronësisë, që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”, kreu procedurën për regjistrimin e pasurisë per subjektet e meposhtem.


Publikimi i dokumentacionit të objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore. Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion dokumentacioneve e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ERIETA DHORI GOGO, ZK 8561, Rr. GURI DOLANI, KORÇË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: