Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – SARANDË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA SARANDË

AFISHIM PUBLIK

Datë 31.03.2022


Drejtoria vendore e ASHK Sarandë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


IRAKLI MICO MITRO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

KOSTANDIN IRAKLI MITRO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

SILVANA XHELO ZEJNATI, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

KRISTI GJOLEK DANAJ, ZK 1464, DELVINË ,DELVINË

GJERGJ KSENOFON KONOMI, ZK 1464 ,DELVINË, DELVINË

RUKIE JUPE BAJO, ZK 1464, DELVINË, DELVINË


AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA SARANDË

AFISHIM PUBLIK

Datë 31.03.2022


Drejtoria vendore e ASHK Sarandë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


IRAKLI MICO MITRO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

KOSTANDIN IRAKLI MITRO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

SILVANA XHELO ZEJNATI, ZK 1464, DELVINË ,DELVINË

KRISTI GJOLEK DANAJ, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

GJERGJ KSENOFON KONOMI,ZK 1464, DELVINË, DELVINË

RUKIE JUPE BAJO, ZK 1464, DELVINË, DELVINË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: