Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA-RURALE1

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANA-RURALE1

AFISHIM PUBLIK

Datë 06.06.2022


Drejtoria vendore e ASHK Tirana-Rurale1 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AGIM ABDULLA PALLOSHI, ZK 2704, FARKË, TIRANË

DENIS EDUART MALOKU, ZK 1498, BËRZHITË, TIRANË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: