Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA-VERI

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANA-VERI

AFISHIM PUBLIK

Datë 23.06.2022


Drejtoria vendore e ASHK Tirana-Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


GËZIM SULEJMEN STANKOVA,FATBARDHA SULEJMAN STANKOVA, DRITA SULEJMAN SINO,FATMIR SULEJMAN STANKOVA, QAMILE CEN BASHI,SHYQYRI SULEJMAN BASHI, KUJTIM SULEJMAN BASHI, MYZEHERE HASAN BASHI, LINDITA ZYHDI BULKU, BRUNILDA ZYHNI DADO,BESNIK FASLLI KOKONA, IKBAL FASLLI LULA,DYRRIJE SHYQYRI GODO, ZK 8350, NJËSIA 9, TIRANË

SKËNDER SHAQO KAMBERAJ, ZK 8110, NJESIA 4, TIRANË

MYZEJEN SADIK SHIMA ,ZK 8110, NJËSIA 4, TIRANË

MERITA FERIT REÇI, SADETE ALI REÇI, DASHAMIR SEFER REÇI,NAZMIJE MURAT REÇI ,ZK 8350, NJESIA 9, TIRANË

MERITA FERIT REÇI, SADETE ALI REÇI, DASHAMIR SEFER REÇI,NAZMIJE MURAT REÇI, ZK 8350, NJESIA 9, TIRANË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: