Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Datë 25.07.2022


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AHMET NADIR KERXHALIU, ZK 1178 ,CANAJ, KUKËS

ELIAS NADIR KERXHALIU, DESHIRA DESTAN KERXHALIU, ZK 1178, CANAJ, KUKËS

AVDI RAHIM HALILAJ, HATIXHE SABRI HALILAJ, ZK 3425, SHTIQËN , KUKËS

KUJDESI ETEM MUÇMATAJ, FATBARDHA BEHLUL MUÇMATAJ, ZK 3425, SHTIQËN , KUKËS

GRANIT BAJRAM GJANA, ZK 1328, BUSHAT, KUKËS

NUHI KAREMAN MEMAJ, BEHIJE RAMADAN MEMAJ, ZK 3610, TOPOJAN ,KUKËS

GENTJAN ALI PEÇAKU, ZK 1683, GAJREP, HAS

ZAMIR QAMIL SHETA, PRANVERA IMER SHETA, ZK 2283, KRUMË, HAS


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: