Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 05.06.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ALQIVIADH GUMA, MARIKA FOTO GUMA, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

HAJDHO KAÇI ,ZK 2960, PILUR, HIMARË

KANI LEFTER GËRDHUQI, THODHORI VELÇO GËRDHUQI, ZK 2960, PILUR, HIMARË

HARETINA IRAKLI KOKAVESHI, KLEANTH ILIA KOKAVESHI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

KRISTO THIMIO BIFSHA, BEATRIÇE THOMA BIFSHA, ZK 1739, GJILEKË, HIMARË

MIRDAR DINO BALILAJ, ZK 2306, KUÇ ,HIMARË

NIKOLLA NANE KOLAGJI, ELEFTERIA KOZMA KOLAGJI, ZK 2960, PILUR, HIMARË

QIMO KOLË BALA, MARIA SOFO BALA, ZK 2960, PILUR ,HIMARË

QIRJAKO PETRO BOÇI, MARJANA TOM BOÇI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

ENKELEJDA VANGJEL GUMA, THODHORI GRIGOR GUMA, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

VASILLO LLAMBRO KOKA, ZK 2960, PILUR, HIMARË

MILO SPIRO STERJO, LENË IRAKLI STERJO, ZK 2960, PILUR, HIMARË

NIQITA VADHI ZOTO, KLARA VANGJEL ZOTO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: